Skip to content

Pedagogisch project

1        Inleiding

Deze visietekst is het resultaat van een participatief proces dat plaatsvond in het schooljaar 2023-2024. Samen met het volledige leerkrachtenteam hebben we een waardevolle oefening ondernomen, waarbij we gezamenlijk hebben gereflecteerd over de identiteit van de Vrije Vlaamse Basisschool. Wat typeert onze school?

Het resultaat ligt hier voor u. Het resultaat vormt een leidraad voor ons dagelijks denken, doen, samenleven en samenwerken en dit gedragen door het hele team. Deze visietekst heeft zich vertaald in een reeks kernwaarden.

2          Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod
ZELFREDZAAMHEID EN VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN

Van jongs af aan wordt gewerkt aan de basisvoorwaarden voor het verdere leren en leven. Bij kleuters gebeurt dit door te experimenteren en te exploreren en zo het leren te ondersteunen.  Wij vinden het belangrijk om voldoende tijd en aandacht te besteden aan het beheersen van fundamentele taal- en wiskundige vaardigheden, die de hoekstenen vormen van onze aanpak. Vertrouwen geven is hierbij het uitgangspunt. Dankzij het vertrouwen dat leerlingen ontvangen, kunnen zij groeien in zelfredzaamheid, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Ons onderwijs is gericht op de harmonische ontwikkeling van het kind. Enerzijds door verdere ontwikkeling binnen Muzo, Wero, godsdienst of Frans, maar anderzijds door aandacht te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling. Door hier vertrouwen te geven aan het kind worden zelfredzaamheid en verantwoordelijkheidszin gestimuleerd.

Een gezonde geest in een gezond lichaam is onze leuze, die ons ertoe aanzet extra nadruk te leggen op fysieke ontwikkeling. Dit vertaalt zich in extra uren lichamelijke opvoeding, inrichten van yogalessen en zwemlessen van eerste tot en met zesde leerjaar.

3          Stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffend didactische aanpak
STIMULERENDE LEEROMGEVING

Leren is een reis gekenmerkt door vallen en opstaan. Elke leerling zet stappen vooruit op zijn eigen tempo en wij omarmen individuele verschillen. Hierbij wordt ruimte gemaakt voor zelfreflectie. Leerlingen staan stil bij wat ze geleerd en beleefd hebben. Zo worden ze zich bewust van hun ontwikkeling en ontwikkelen ze bewust.

Geleid door onze christelijke inspiratie investeren we in het bevorderen van een warm, relationeel klimaat dat respect voor iedereen hooghoudt, ongeacht hun achtergrond, capaciteiten of geslacht.

EFFECTIEVE PEDAGOGISCHE AANPAK

Leren gebeurt in een stimulerende onderwijsomgeving en wordt gestuurd door een effectieve, pedagogische aanpak. We geven voorkeur aan kleine klassen, waardoor er voor elke leerling voldoende tijd en aandacht is. Onze pedagogische aanpak is zowel degelijk als innovatief en past zich waar nodig aan op basis van bewezen effectiviteit.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door ervaren leraren die, met hun schat aan kennis, zowel leerlingen als nieuwe leerkrachten begeleiden.

4          Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg
ELKEEN

Elk kind is uniek, en dat is ook onze aanpak. We bieden begeleiding met respect voor het individuele ontwikkelingstempo van elk kind. Op maat gemaakte begeleiding wordt aangeboden aan diegenen die het nodig hebben, terwijl meer uitdaging wordt geboden aan diegenen die daar voordeel uit halen.
Dit alles binnen een geïntegreerde aanpak waarbinnen elk lid van ons team zijn verantwoordelijkheid neemt en bijdragen levert. Dit gaat van klasleerkrachten over onderhoudspersoneel tot coördinators, toezichthouders en administratief personeel. Wanneer nodig wordt externe hulp geraadpleegd.

5          Werken aan de school als gemeenschap en organisatie
BETROKKENHEID

Alle leden van onze scholengemeenschap zijn als actieve deelnemers betrokken. Leraren dragen bij aan de besluitvorming en leerlingen bieden waardevolle inzichten. Wij streven naar een actieve samenwerking tussen het schoolbestuur, het oudercomité en het personeel.

BUITENGERICHT

Leren reikt verder dan de grenzen van het klaslokaal. Omdat we in Brussel gevestigd zijn, hebben we het voordeel van een centrale ligging, en daar spelen we op in door regelmatig naar buiten te gaan. Of het nu gaat om een uitstap om geziene leerstof te integreren of een meerdaagse om de harmonische ontwikkeling van onze leerlingen te bevorderen, wij erkennen de waarde van leren buiten de schoolmuren.